Regulamin świadczenia usług
przez iPay24.pl

 

I. DEFINICJE

 1. iPay24.pl - oznacza domenę iPay24.pl do której wszelkie prawa posiada "Platforma" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386890.
 2. Portal Finansowy iPay24.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-ratalną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez iPay24.pl, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Platforma Sp. z o.o., a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji ratalnych przez sieć Internet udostępnioną w domenie iPay24.pl.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez Platforma Sp. z o.o..
 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Finansowego iPay24.pl.
 5. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez iPay24.pl, w tym:
  1. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu Finansowego iPay24.pl, w tym:
   1. Kalkulator iPay24.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania symulacji kredytu ratalnego z zaznaczeniem, że obliczenia przeprowadzone za pomocą kalkulatora mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 §1kc.,
   2. Wniosek ratalny iPay24.pl - umożliwienie, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom składania wniosków ratalnych na zakup towarów i usług,
  2. Usługi pośrednictwa finansowego - umożliwienie Użytkownikom, w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zawarcia umów z dostawcami usług finansowych w zakresie produktów finansowych dostępnych w Portalu Finansowym iPay24.pl
  3. Usługi kooperacji w zakresie pośrednictwa finansowego - umożliwienie Partnerom w ramach Systemu Partnerskiego pośredniczenia w świadczeniu Usług pośrednictwa finansowego.
  4. Usługi reklamowe - emisja materiałów reklamowych w Portalu Finansowym iPay24.pl.
 6. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Platforma Sp. z o.o.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Finansowego iPay24.pl, zakres odpowiedzialności Platforma Sp. z o.o. oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Portalu Finansowego iPay24.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Portal Finansowy iPay24.pl udostępniany jest na zasadach określonych w Regulaminie.

 

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. hardware,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. przeglądarkę internetową,
  4. inny oprogramowanie wymagane przez Usługi.
 2. Grupa Platforma Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu Finansowego iPay24.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu Finansowego iPay24.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ "Platforma" Sp. z o.o. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PORTALU FINANSOWEGO iPay24.pl

 1. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Portalu Finansowego iPay24.pl możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. "Platforma" Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Finansowego iPay24.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. "Platforma" Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu Finansowego iPay24.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Portalu Finansowego iPay24.pl, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez "Platforma" Sp. z o.o.
 4. "Platforma" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Portalu Finansowego iPay24.pl, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 5. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu Finansowego iPay24.pl, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 6. "Platforma" Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu Finansowego iPay24.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

 

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. "Platforma" Sp. z o.o. udostępnia w Portalu Finansowym iPay24.pl chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, a przyjęty w Portalu Finansowym iPay24.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. "Platforma" Sp. z o.o. udostępniając w Portalu Finansowym iPay24.pl treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 3. "Platforma" Sp. z o.o. udostępnia w Portalu Finansowym iPay24.pl treści, do których prawa autorskie przysługują "Platforma" Sp. z o.o., opatrzone znakiem "Copyright (C)2011 "Platforma" Sp. z o.o." oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.
 4. Użytkownicy Portalu Finansowego iPay24.pl są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.
 5. Udostępniając własne treści w Portalu Finansowym iPay24.pl Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a "Platforma" Sp. z o.o. udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. "Platforma" Sp. z o.o. gwarantuje Użytkownikom Portalu Finansowego iPay24.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. "Platforma" Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. W ramach świadczenia niektórych Usług "Platforma" Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
 4. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 5. "Platforma" Sp. z o.o. gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
 6. "Platforma" Sp. z o.o. gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi.
  2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Finansowego iPay24.pl aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.  

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez "Platforma" Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest "Platforma" Sp. z o.o., chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 4. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku zgłaszania "Platforma" Sp. z o.o. problemów związanych z korzystaniem z Portalu Finansowego iPay24.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa "Platforma" Sp. z o.o. do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 

IX. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ "PLATFORMA" SP. Z O.O. DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK

 1. "Platforma" Sp. z o.o. zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.
 2. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Portalu Finansowego iPay24.pl i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu Finansowego iPay24.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.
 4. "Platforma" Sp. z o.o. udostępnia mechanizmy informatyczne w Portalu Finansowym iPay24.pl w celu udostępnienia Użytkownikom zawartości Portalu Finansowego iPay24.pl.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2024 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. "Platforma" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie portalu iPay24.pl pod adresem http://www.iPay24.pl/regulamin.html.
 5. Korzystanie przez użytkownika z Portalu Finansowego iPay24.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.